KW Kok - ROC v Amsterdam - 2 dec 2016 - WorldSkills Netherlands